دوستان به چهل چشمان میرود

در یکی از کلان شهر های ایران 4عدد دوست بودن که د ر یک دانشگاه معتبرتحصیل می کردند  که یک روز قرا ر شد  تا این سه نفر به چهل چشمان منزل نفر چهارم یبروند که در همین حوالی بود که نفر چهارم به مدت 6 ماه متواری شد و در کوه های ارژانیا گذراند تا بلکه این سه نفر از تصمیم خو مبنی بر رفتن به ارژانیا صرف نظر  بکنند اما باز این سه نفر بر تصمیم خود مصمم تر می شدند تا اینکه ترم تمام شد و هریک به شهر های خود رفتند و نفر چارم هم تونست پس از ماه ها به ایا لت ارژنیا برگردد و چند ماهی گذشت تا اینکه ترم تابستان آغاز شد و این سه نفر با هم تصمیم به رفتن دانشگاه گرفتن ام در  تابستان خوابگاه به این عزیزان تعلق نمی گرفت و آنها قصد داشتند به زور هم که شده بود به ارژنیا بروند اما نفر چهارم داستان ما از ترس همین موضوع از گر فتن ترم تابستان خوداری کرد و 5ترم شدن را به جان خرید اما آن سه نفر را بر ارژنیا نبرد تا آنها یک ماه تمام رادر پارکی به نام قوری بگذرانند والبته فقط رفاقت ها نمی ماند

 

                                                                                    منبع :خبرگزاری مهر

/ 0 نظر / 16 بازدید